Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Post Rental Europe B.V., gevestigd te Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor De Veluwe en Twente onder nummer 0817 45 13. Ook handelend onder de naam Post Rental & Trading.

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verhuuractiviteiten van Post Rental & Trading.

Art. 1 Algemeen 1.1 Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of door ons met onze Huurders gesloten overeenkomsten waarbij wij Post Rental & Trading b.v. (verder aangeduid als ‘Verhuurder’) ons verplichten tot het verhuren en leveren van goederen en alle in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
1.2 Onder ‘Huurder’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en/of erfgenaam (erfgenamen)
1.3 Voorwaarden van Huurder zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 vermelde offertes en overeenkomsten.
1.4 Tussen Verhuurder en Huurder staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is econtracteerd zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomstem van toepassing zijn.
1.5 Indien Verhuurder in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op onderstaande voorwaarden te beroepen.

Art. 2 Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder verstrekte gegevens. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Verhuurder kan door Verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Verhuurder de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening.
2.2 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen, indien deze door Verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn.
2.3 De huurprijs wordt gebaseerd op het aantal dagen dat gebruik is gemaakt van de gehuurde machine, maal de dagprijs. Het aantal gehuurde dagen wordt afgeleid van het moment dat de huurder de machine in ontvangst neemt, tot dat deze de machine weer teruggeeft. De dagprijs van een huurobject, voorzien van een urenteller is gebaseerd op 8 draaiuren per dag; de weekprijs van een huurobject voorzien van een urenteller is gebaseerd op 40-draaiuren per week; meer draaiuren worden door Verhuurder aan Huurder in rekening gebracht. De prijs per uur bedraagt, bij een huurovereenkomst gebaseerd op een dagprijs 1/8 deel van de dagprijs en bij een huurovereenkomst gebaseerd op een weekprijs 1/40 deel van de weekprijs.
2.4 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.
2.5 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermeldingen van maten, capaciteit en gewichten kan Verhuurder nimmer aansprakelijk gehouden worden.

Art. 3 Huurprijs en Zekerheid
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief BTW, exclusief transportkosten, exclusief bijkomende kosten van de schaderisicoregeling, exclusief brandstofkosten, exclusief herstelkosten van schade aan het gehuurde (waaronder ook schade aan banden) en exclusief kosten van reiniging.
3.2. Prijzen zoals omschreven in de prijslijst van Verhuurder, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de prijslijst geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Verhuurder slechts voor een periode van 30 dagen na uitgifte van de prijslijst.
Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe prijslijst vervallen alle vorige.
3.3 Verhuurder heeft het recht om overeengekomen prijzen te verhogen indien factoren waarop de prijzen
zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn ondermeer begrepen, wijziging van vrachttarieven; in en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnenland of buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.
3.4 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Verhuurder van Huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft. 
3.5 Indien naar het redelijke oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding
geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder die voortvloeien uit de overeenkomst. Laat Huurder na de gevraagde
zekerheid te stellen dan heeft Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Art. 4 Huurperiode
4.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor maximaal de periode als in de overeenkomst is vermeld.
4.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend.
4.3 De Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Verhuurder te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen. 
4.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft Verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.
4.5 De huurperiode eindigt (zie ook 4.6) nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurovereenkomst door Verhuurder. M.a.w. het huurobject o.a.
onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij één van de vestigingen van Verhuurder wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode. 
4.6. Indien het overeengekomen tijdstip waarop de huurperiode zal ingaan op verzoek van de Huurder wordt uitgesteld is Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de huurovereenkomst te ontbinden. 
4.7 Bij tussentijdse beëindiging wordt de minimaal afgesproken huurperiode in rekening gebracht, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.

Art. 5 Afhalen, Afleveren, verplaatsing en levertijd
5.1 De Huurder dient zelf het huurobject bij Verhuurder op te halen en in ontvangst te nemen en bij beëindiging van de huurovereenkomst dient Huurder het huurobject bij Verhuurder terug te bezorgen
5.2a Indien is overeengekomen dat Verhuurder het huurobject bij aanvang van de huurovereenkomst zal brengen en bij beëindiging van de huurovereenkomst zal ophalen geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject aan het door de Huurder opgegeven adres op de begane grond.
5.2b Indien is afgesproken dat het apparaat wordt afgeleverd zal de Verhuurder zich inspannen het apparaat tijdig ter plaatse af te leveren, de Verhuurder kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging c.q. te late
aflevering.
5.2c De kosten van het transport zijn niet in de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
5.3 Projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld en eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.
5.4 Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door Huurder. Reclames moeten op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.
5.5 Indien het huurobject door expeditie Verhuurder of die van derden wordt teruggebracht, wordt deze bij terugkomst gecontroleerd. Het meenemen van het huurobject door expeditie van Verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies of niet schoonmaken wordt vastgesteld, laat Verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de Huurder weten. Na melding kan Verhuurder direct tot reiniging, vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de wederpartij berekenen.

Art. 6 Risico
6.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder, dus ook tijdens transport dat door Huurder zelf wordt verricht, voor risico van Huurder. Huurder is daarmee verantwoordelijk voor schade aan het huurobject zelf,
dan wel schade die Huurder met het huurobject toebrengt aan derden, dan wel voor diefstal, vermissing of verloren gaan van het verhuurobject.
6.2 Om de risico’s zoals genoemd onder 6.1 af te dekken is Huurder verplicht om tegen een vergoeding gebruik te maken van de schaderisicoregeling van Verhuurder, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De voorwaarden van de
schaderisicoregeling worden bij het aangaan van de huurovereenkomst door Verhuurder aan Huurder verstrekt en maken onlosmakelijk deel uit van de huurovereenkomst.
6.3 Uitrustingsstukken en bakken vallen buiten de schaderisicoregeling. Bij verlies wordt de vervangingswaarde hiervan door Verhuurder aan Huurder in rekening gebracht. 
6.4 Indien buiten de schuld van de Huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft Huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van
werk door uitvallen van de huurobjecten kunnen niet op Verhuurder verhaald worden.

6.5 Kabel- en of leidingschade zijn uitgesloten


Art. 7 Verplichtingen van Huurder
7.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin Huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, (e.e.a. behoudens normale slijtage), gereinigd en afgetankt met brandstof. De kosten die voortvloeien uit het niet
nakomen van de deze verplichting zijn voor rekening van Huurder en zullen door Verhuurder aan Huurder in rekening worden gebracht.
7.2 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning.
7.3 Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder. 7.4. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te verrichten ter voorkoming van diefstal, vernieling of joyriding, Zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, (correct) gebruiken van (eventueel meegeleverde)
sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz. van het huurobject.
7.5 Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelastingen) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het huurobject door Huurder of derden, binnen 14 dagen te voldoen nadat deze door Verhuurder aan Huurder
in rekening zijn gebracht met overlegging van bewijsstukken.
7.6 Het is Huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder.


Art. 8 Gebruik
8.1 Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te
worden.
8.2 Huurder is verplicht het huurobject doorlopend te inspecteren op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het nodige dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking uit te voeren.
8.3 Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
8.4 Indien het huurobject is uitgerust met een overdrukinstallatie is de Huurder verantwoordelijk voor de plaatsing van de vereiste en correcte filters.
8.5 Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
8.6 Huurder is verplicht elke schade, vermissing en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden, doch in ieder geval binnen 24 uur na het ontdekken
8.7 Huurder is verantwoordelijk voor noodzakelijke reparaties aan het huurobject als gevolg van onjuist, oneigenlijk en ondeskundig gebruik van het huurobject, alsmede nalatigheid, waaronder ook schade aan banden.
8.8 Vervanging van baktanden vanwege breuk of bovenmatige slijtage zijn voor rekening van Huurder.
8.9 Indien Verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder
desgevraagd daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform geldende Arbo en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij de Huurder gebruikelijke werktijden.

Art. 9 Eigendom en inspectie 

9.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door Verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

9.2 De Huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

9.3 Derdenbeding eigenaar/pandhouder:
9.3a Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het verhuurde goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële lease-overeenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
9.3b Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Huurder huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of
pandhoudster afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke
ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
9.3c Indien de derde eigenaar is van het huurobject (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een
huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
9.3d Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
9.3e Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.
Art. 10 Verlies van materieel
10.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder verboden. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing.
10.2 Huurder dient Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst, en verplicht het huurobject direct terug te leveren aan Verhuurder.
10.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct in kennis te stellen doch in ieder geval binnen 24 uur. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onderoverlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.
10.4 Indien Verhuurder met Huurder is overeengekomen dat geen gebruik wordt gemaakt van de schaderisicoregeling van Verhuurder dan is Huurder ingeval van verlies, hoe ook ontstaan, gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden,
zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd huurobject.
Art. 11 Beëindiging, opzegging en vervanging 

11.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door Verhuurder. (zie artikel 4)
11.2 Indien is overeengekomen, dat het huurobject door Verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
11.3 Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor de Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.
Art. 12 Autoverhuur
12.1 Bij autoverhuur dient de Huurder/bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de te besturen voertuig of combinatie en tevens minimaal 21 jaar oud te zijn.
12.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief meer kilometers.
12.3 Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de Huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade.
12.4 Auto’s mogen niet naar het buitenland zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.
12.5 Huurder is de enige die gemachtigd is het huurobject te besturen.
Art. 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
13.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storing in Verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.
13.3 Bij overmacht heeft Verhuurder de keuze om ofwel de termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Verhuurder in elke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te
beëindigen.
Art. 14 Betaling
14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van contante betaling vooraf.
14.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
14.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
14.4 Indien Huurder niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5%
per maand vanaf de vervaldag.
14.5 Alle redelijke gemaakte kosten, betrekking hebbende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Huurder.
14.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd onder punt 14.5 en 14.6 komen vaste administratie kosten van € 40,-
Art. 15 Aansprakelijkheid
15.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van huurpenningen en de bijkomende kosten.
15.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurder zijde, is alle aansprakelijkheid richting Verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden,
uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 Behoudens opzet of grove schuld is Verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen, die door Verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld. Dit geldt ook voor het laden en lossen op het verzoek van de huurder
15.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder.
15.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.
15.6 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zee containers, auto’s, schaftwagens e.d.
15.7 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
Art. 16 Annulering
16.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Verhuurder het recht nakoming te eisen.
16.2 Indien Verhuurder een annulering accepteert, is Verhuurder gerechtigd aan Huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
Art. 17 Opschorting en ontbinding
17.1 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering 
van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.
17.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst waarvoor huurder aansprakelijk is daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
Art. 18 Toepasselijk recht/geschillen
18.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, met Verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands Recht.
Art. 19 Eigen risico
In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis van € 2500,- voor rekening van de huurder, te weten:
Versie 1 d.d. 01 januari 2017